GX16-10P Jack 10 chân, giắc 10 chân, đầu nối 10 chân, Jack GX16-10P (Plug + socket)

Giá: 25.000 VNĐ

GX16-10P Jack 10 chân, giắc 10 chân, đầu nối 10 chân, Jack GX16-10P (Plug + socket)

Mã: GX16-10P

Phân nhóm: 10 Pin Connector

Mã kho: GX16-10P_RON

Từ khóa: GX16-10P Jack 10 chân, jack cắm 10 chân, giắc cắm 10 chân, giắc 10 chân, rack 10 chân, rack cắm 10 chân, đầu cắm 10 chân, 10p, 10pin, connector 10 pin, Jack GX16-10P (Plug + socket), giắc tròn sắt 10 chân, đầu cắm tròn 10 chân

Tên hàng: Jack GX16-10P (Plug + socket); Mã: GX16-10P

Tên hàng: Jack GX16-10P (Plug + socket); Mã: GX16-10P

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG