GX16-3P Jack 3 chân, giắc 3 chân, đầu nối 3 chân, Jack GX16-3P (Plug + socket)

Giá: 11.000 VND

GX16-3P Jack 3 chân, giắc 3 chân, đầu nối 3 chân, Jack GX16-3P (Plug + socket)

Mã: GX16-3P

Phân nhóm: 3 Pin Connector

Mã kho: GX16-3P_RON

Từ khóa: GX16-3P Jack 3 chân, jack cắm 3 chân, giắc cắm 3 chân, giắc 3 chân, rack 3 chân, rack cắm 3 chân, đầu cắm 3 chân, 3p, 3pin, connector 3 pin, Jack GX16-3P (Plug + socket), giắc tròn sắt 3 chân, đầu cắm tròn 3 chân

Tên hàng: Jack GX16-3P (Plug + socket); Mã: GX16-3P

Tên hàng: Jack GX16-3P (Plug + socket);
Mã: GX16-3P

LÊN ĐẦU TRANG