GX16-7P Jack 7 chân, giắc 7 chân, đầu nối 7 chân, Jack GX16-7P (Plug + socket)

Giá: 13.500 VNĐ

GX16-7P Jack 7 chân, giắc 7 chân, đầu nối 7 chân, Jack GX16-7P (Plug + socket)

Mã: GX16-7P

Phân nhóm: 7 Pin Connector

Mã kho: GX16-7P_RON

Từ khóa: GX16-7P Jack 7 chân, jack cắm 7 chân, giắc cắm 7 chân, giắc 7 chân, rack 7 chân, rack cắm 7 chân, đầu cắm 7 chân, 7p, 7pin, connector 7 pin, Jack GX16-7P (Plug + socket), giắc tròn sắt 7 chân, đầu cắm tròn 7 chân

Tên hàng: Jack GX16-7P (Plug + socket); Mã: GX16-7P

Tên hàng: Jack GX16-7P (Plug + socket); Mã: GX16-7P

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG