HA17741 DIP8 IC Thuật toán

Giá: 9.500 VNĐ

Tên hàng: HA17741 DIP8 IC Thuật toán;

Mã: HA17741_HTC;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Thương hiệu: HITACHI;

Tên hàng: HA17741 DIP8 IC Thuật toán;  Mã: HA17741_HTC;  Kiểu chân: cắm DIP-8;  Thương hiệu: HITACHI;

Tên hàng: HA17741 DIP8 IC Thuật toán;
Mã: HA17741_HTC;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Thương hiệu: HITACHI;

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG