SN74AHCT541PW HB541 TSSOP20 5.72mm IC số

Giá: 11.500 VNĐ

IC SN74AHCT541PW HB541 TSSOP20 5.72mm IC số;

Mã: HB541_TSSOP20;

Kiểu chân: dán TSSOP20 5.72mm;

Thương hiệu: Ti;

Hàng tương đương: VHCT541A ,TC74VHCT541AFT, 74HC541PW ,74HC541, HC541 ,SN74LVC541APWR ,LC541A;

Phân nhóm: IC họ 74

IC SN74AHCT541PW HB541 TSSOP20 5.72mm IC số;  Mã: HB541_TSSOP20;  Kiểu chân: dán TSSOP20 5.72mm;  Thương hiệu: Ti;  Hàng tương đương: VHCT541A ,TC74VHCT541AFT, 74HC541PW ,74HC541, HC541 ,SN74LVC541APWR ,LC541A;  Phân nhóm: IC họ 74

IC SN74AHCT541PW HB541 TSSOP20 5.72mm IC số;
Mã: HB541_TSSOP20;
Kiểu chân: dán TSSOP20 5.72mm;
Thương hiệu: Ti;
Hàng tương đương: VHCT541A ,TC74VHCT541AFT, 74HC541PW ,74HC541, HC541 ,SN74LVC541APWR ,LC541A;
Phân nhóm: IC họ 74

Tags: , , , , , , , , ,