HCF4051BM SOP16 3.9mm IC số

Giá: 2,000 VNĐ

Tên hàng: HCF4051BM SOP16 3.9mm IC số;

Mã: HCF4051BM;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Thương hiệu: ST;

Phân nhóm: IC số ->Họ CD, HCF

Tên hàng: HCF4051BM SOP16 3.9mm IC số;  Mã: HCF4051BM;  Kiểu chân: dán SOP-16;  Thương hiệu: ST;  Phân nhóm: IC số ->Họ CD, HCF

Tên hàng: HCF4051BM SOP16 3.9mm IC số;
Mã: HCF4051BM;
Kiểu chân: dán SOP-16;
Thương hiệu: ST;
Phân nhóm: IC số ->Họ CD, HCF

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG