A7806 HP7806 HCPL-7806 Opto Photocouplers

Giá: 43.500 VNĐ

Tên hàng: A7806 HP7806 HCPL-7806 Opto Photocouplers;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Mã: HCPL-7806;

Dùng cho: Vật tư servo driver

Tên hàng: A7806 HP7806 HCPL-7806 Opto Photocouplers;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Mã: HCPL-7806;  Dùng cho: Vật tư servo driver

Tên hàng: A7806 HP7806 HCPL-7806 Opto Photocouplers;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Mã: HCPL-7806;
Dùng cho: Vật tư servo driver

Tags: ,