SN74LS148N HD74LS148 74LS148 DIP16 IC số

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: SN74LS148N HD74LS148 74LS148 DIP16 IC số;

Mã: HD74LS148;

Kiểu chân: cắm DIP-16

Tên hàng: SN74LS148N HD74LS148 74LS148 DIP16 IC số;  Mã: HD74LS148;  Kiểu chân: cắm DIP-16

Tên hàng: SN74LS148N HD74LS148 74LS148 DIP16 IC số;
Mã: HD74LS148;
Kiểu chân: cắm DIP-16

Tags: ,