Keo bạc dẫn điện, keo dẫn điện, keo dán mạch điện tử sửa chữa bàn phím mềm;

Giá: 45,000 VNĐ

Tên hàng: Keo bạc dẫn điện, keo dẫn điện, keo dán mạch điện tử sửa chữa bàn phím mềm;

Tên hàng: Keo bạc dẫn điện, keo dẫn điện, keo dán mạch điện tử sửa chữa bàn phím mềm;

Tên hàng: Keo bạc dẫn điện, keo dẫn điện, keo dán mạch điện tử sửa chữa bàn phím mềm;

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG