LED xanh lá chữ nhật 2x5x7mm đơn indoor

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: LED xanh lá chữ nhật 2x5x7mm đơn indoor;

Mã: LDR2x5x7G-3V

Tên hàng: LED xanh lá chữ nhật 2x5x7mm đơn indoor;  Mã: LDR2x5x7G-3V

Tên hàng: LED xanh lá chữ nhật 2x5x7mm đơn indoor;
Mã: LDR2x5x7G-3V

Tags: ,