LM211 LM211DR LM211D IC Thuật toán

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: LM211 LM211DR LM211D IC Thuật toán;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Hãng sx: TI

Tên hàng: LM211 LM211DR LM211D IC Thuật toán;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Hãng sx: TI

Tên hàng: LM211 LM211DR LM211D IC Thuật toán;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Hãng sx: TI

Tags: , , ,