LM2902D LM2902DG SOP14 IC thuật toán

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: LM2902D LM2902DG SOP14 IC thuật toán;

Mã: LM2902D;

Kiểu chân: dán SOP-14;

Thương hiệu: ON

Tên hàng: LM2902D LM2902DG SOP14 IC thuật toán;  Mã: LM2902D;  Kiểu chân: dán SOP-14;  Thương hiệu: ON

Tên hàng: LM2902D LM2902DG SOP14 IC thuật toán;
Mã: LM2902D;
Kiểu chân: dán SOP-14;
Thương hiệu: ON

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG