LM324N DIP14 IC thuật toán

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: LM324N DIP14 IC thuật toán;

Mã: LM324N_NT;

Hãng sx: National;

Kiểu chân: cắm DIP-14;

Tên hàng: LM324N DIP14 IC thuật toán;  Mã: LM324N_NT;  Hãng sx: National;  Kiểu chân: cắm DIP-14;

Tên hàng: LM324N DIP14 IC thuật toán;
Mã: LM324N_NT;
Hãng sx: National;
Kiểu chân: cắm DIP-14;

Tags: , ,