LM324N DIP14 IC thuật toán

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: LM324N DIP14 IC thuật toán;

Mã: LM324N_TI;

Hãng sx: Ti;

Kiểu chân: cắm DIP-14

Tên hàng: LM324N DIP14 IC thuật toán;  Mã: LM324N_TI;  Hãng sx: Ti;  Kiểu chân: cắm DIP-14

Tên hàng: LM324N DIP14 IC thuật toán;
Mã: LM324N_TI;
Hãng sx: Ti;
Kiểu chân: cắm DIP-14

Tags: , ,