LTV-356T 356T SOP4 IC Photo-Transistor opto photocoupler

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: LTV-356T 356T SOP4 IC Photo-Transistor opto photocoupler;

Mã: LTV-356T;

Kiểu chân: dán SOP-4

Tên hàng: LTV-356T 356T SOP4 IC Photo-Transistor opto photocoupler;  Mã: LTV-356T;  Kiểu chân: dán SOP-4

Tên hàng: LTV-356T 356T SOP4 IC Photo-Transistor opto photocoupler;
Mã: LTV-356T;
Kiểu chân: dán SOP-4

Tags: ,