SN74LVC125APWR SN74LVC125APW LVC125A TSSOP14 5.72mm IC số

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: SN74LVC125APWR SN74LVC125APW LVC125A TSSOP14 5.72mm IC số;

Mã: LVC125A_TSSOP14;

Kiểu chân: dán TSSOP14 5.72mm;

Thương hiệu: Ti;

Hàng tương đương: VHCT125A ,TC74VHCT125AFT, 74HC125PW, 74HC125 ,HC125, SN74LVC125APWR, LC125A, HB125 ,SN74AHCT125PW;

Phân nhóm: IC họ 74

Tên hàng: SN74LVC125APWR SN74LVC125APW LVC125A TSSOP14 5.72mm IC số;  Mã: LVC125A_TSSOP14;  Kiểu chân: dán TSSOP14 5.72mm;  Thương hiệu: Ti;  Hàng tương đương: VHCT125A ,TC74VHCT125AFT, 74HC125PW, 74HC125 ,HC125, SN74LVC125APWR, LC125A, HB125 ,SN74AHCT125PW;  Phân nhóm: IC họ 74

Tên hàng: SN74LVC125APWR SN74LVC125APW LVC125A TSSOP14 5.72mm IC số;
Mã: LVC125A_TSSOP14;
Kiểu chân: dán TSSOP14 5.72mm;
Thương hiệu: Ti;
Hàng tương đương: VHCT125A ,TC74VHCT125AFT, 74HC125PW, 74HC125 ,HC125, SN74LVC125APWR, LC125A, HB125 ,SN74AHCT125PW;
Phân nhóm: IC họ 74

Tags: , , , , , , , , , , ,