HD74LVC244AFP LVC244A SOP20 5.2mm IC số

Giá: 19.500 VNĐ

Tên hàng: HD74LVC244AFP LVC244A SOP20 5.2mm IC số;

Mã: LVC244A;

Kiểu chân: dán SOP-20 5.2mm

Tên hàng: HD74LVC244AFP LVC244A SOP20 5.2mm IC số;  Mã: LVC244A;  Kiểu chân: dán SOP-20 5.2mm

Tên hàng: HD74LVC244AFP LVC244A SOP20 5.2mm IC số;
Mã: LVC244A;
Kiểu chân: dán SOP-20 5.2mm

Tags: