MBRF20100 MBRF20100CT MBR20100CT TO220 Diode đấu đầu 20A 100V

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: MBRF20100 MBRF20100CT MBR20100CT TO220 Diode đấu đầu 20A 100V;

Mã: MBRF20100CT;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Tên hàng: MBRF20100 MBRF20100CT MBR20100CT TO220 Diode đấu đầu 20A 100V;  Mã: MBRF20100CT;  Kiểu chân: cắm TO-220;

Tên hàng: MBRF20100 MBRF20100CT MBR20100CT TO220 Diode đấu đầu 20A 100V;
Mã: MBRF20100CT;
Kiểu chân: cắm TO-220;

Tags: ,