MCP2515-I/SO MCP2515 SOP18 IC Truyền thông CAN CONTROLLER W/SPI

Giá: 26.500 VNĐ

Tên hàng: MCP2515-I/SO MCP2515 SOP18 IC Truyền thông CAN CONTROLLER W/SPI;

Mã: MCP2515-I/SO;

Kiểu chân: dán SOP-18;

Thương hiệu: MicroChip;

Phân nhóm: IC giao tiếp, truyền thông;

Tên hàng: MCP2515-I/SO MCP2515 SOP18 IC Truyền thông CAN CONTROLLER W/SPI;  Mã: MCP2515-I/SO;  Kiểu chân: dán SOP-18;  Thương hiệu: MicroChip;  Phân nhóm: IC giao tiếp, truyền thông;

Tên hàng: MCP2515-I/SO MCP2515 SOP18 IC Truyền thông CAN CONTROLLER W/SPI;
Mã: MCP2515-I/SO;
Kiểu chân: dán SOP-18;
Thương hiệu: MicroChip;
Phân nhóm: IC giao tiếp, truyền thông;

Tags: , ,