MIP0222 MIP0222SC IC Nguồn Switching

Giá: 19.500 VNĐ

Tên hàng: MIP0222 MIP0222SC IC Nguồn Switching;

Kiểu chân: dán TO-263

Tên hàng: MIP0222 MIP0222SC IC Nguồn Switching;  Kiểu chân: dán TO-263

Tên hàng: MIP0222 MIP0222SC IC Nguồn Switching;
Kiểu chân: dán TO-263

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG