MIP0225SY MIP0225 TO220 IC Nguồn Switching

Giá: 7.000 VNĐ

Tên hàng: MIP0225SY MIP0225 TO220 IC Nguồn Switching;

Mã: MIP0225SY;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hàng tương đương: MIP0221SY, MIP0222SY, MIP0223SY, MIP0224SY, MIP0225SY, MIP0226SY, MIP0227SY

Tên hàng: MIP0225SY MIP0225 TO220 IC Nguồn Switching;  Mã: MIP0225SY;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Hàng tương đương: MIP0221SY, MIP0222SY, MIP0223SY, MIP0224SY, MIP0225SY, MIP0226SY, MIP0227SY

Tên hàng: MIP0225SY MIP0225 TO220 IC Nguồn Switching;
Mã: MIP0225SY;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Hàng tương đương: MIP0221SY, MIP0222SY, MIP0223SY, MIP0224SY, MIP0225SY, MIP0226SY, MIP0227SY

Tags: ,