MIP2K3 DIP7 Chip mở rộng MIP2K3 Kay Điện tử LCD quản lý điện năng IC Nguồn

Giá: 7.000 VNĐ

Tên hàng: MIP2K3 DIP7 Chip mở rộng MIP2K3 Kay Điện tử LCD quản lý điện năng IC Nguồn

Tên hàng: MIP2K3 DIP7 Chip mở rộng MIP2K3 Kay Điện tử LCD quản lý điện năng IC Nguồn

Tên hàng: MIP2K3 DIP7 Chip mở rộng MIP2K3 Kay Điện tử LCD quản lý điện năng IC Nguồn

 

 

Tags: , ,