NJU7032M 7032 IC Thuật toán

Giá: 22.500 VNĐ

Tên hàng: NJU7032M 7032 IC Thuật toán;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Mã: NJM7032M

Tên hàng: NJU7032M 7032 IC Thuật toán;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Mã: NJM7032M

Tên hàng: NJU7032M 7032 IC Thuật toán;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Mã: NJM7032M

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG