NTC 8D-20 8D-20 Trở nhiệt

Giá: 10.000 VNĐ

Tên hàng: NTC 8D-20 8D-20 Trở nhiệt;

Mã: NTC8D-20

Tên hàng: NTC 8D-20 8D-20 Trở nhiệt;  Mã: NTC8D-20

Tên hàng: NTC 8D-20 8D-20 Trở nhiệt;
Mã: NTC8D-20

Tags: ,