OB2226AP IC Nguồn; Kiểu chân: cắm DIP-8; Dùng cho: Vật tư bếp tử;

Giá: 11.000 VNĐ

Tên hàng: OB2226AP IC Nguồn;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Dùng cho: Vật tư bếp tử;

Tên hàng: OB2226AP IC Nguồn;  Kiểu chân: cắm DIP-8;  Dùng cho: Vật tư bếp tử;

Tên hàng: OB2226AP IC Nguồn;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Dùng cho: Vật tư bếp tử;

Tags: ,