PC921 DIP8 Photo-tran opto photocoupler

Giá: 8.000 VNĐ

Tên hàng: PC921 DIP8 Photo-tran opto photocoupler;

Mã: PC921;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Thương hiệu: SHARP

Tên hàng: PC921 DIP8 Photo-tran opto photocoupler;  Mã: PC921;  Kiểu chân: cắm DIP-8;  Thương hiệu: SHARP

Tên hàng: PC921 DIP8 Photo-tran opto photocoupler;
Mã: PC921;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Thương hiệu: SHARP

Tags: , ,