PC957L SOP8 Photo-Transistor Opto High Speed 1Mb/s, High CMR DIP 8 pin OPIC Photocoupler

Giá: 11.000 VNĐ

Tên hàng: PC957L SOP8 Photo-Transistor Opto High Speed 1Mb/s, High CMR DIP 8 pin OPIC Photocoupler;

Mã: PC957L;

Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8;

Thương hiệu: SHARP;

Phân nhóm: Photo-Transistor

Tên hàng: PC957L SOP8 Photo-Transistor Opto High Speed 1Mb/s, High CMR DIP 8 pin OPIC Photocoupler;  Mã: PC957L;  Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8;  Thương hiệu: SHARP;  Phân nhóm: Photo-Transistor

Tên hàng: PC957L SOP8 Photo-Transistor Opto High Speed 1Mb/s, High CMR DIP 8 pin OPIC Photocoupler;
Mã: PC957L;
Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8;
Thương hiệu: SHARP;
Phân nhóm: Photo-Transistor

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG