PESD1CAN tAN SOT23 Diode zener bảo vệ truyền thông CAN bus ESD protection diode

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng:  PESD1CAN tAN SOT23 Diode zener bảo vệ truyền thông CAN bus ESD protection diode;

Mã: PESD1CAN_TAN;

Kiểu chân: dán 3 chân SOT-23;

Dùng cho: vật tư xe nâng;

Hàng tương đương: PESD1CAN TAN SOT23 CAN bus ESD protection diode; tan 06; tan 07, tan 23; tan SOT23, tan SOT-23

Tên hàng:  PESD1CAN tAN SOT23 Diode zener bảo vệ truyền thông CAN bus ESD protection diode;  Mã: PESD1CAN_TAN;  Kiểu chân: dán 3 chân SOT-23;  Dùng cho: vật tư xe nâng;  Hàng tương đương: PESD1CAN TAN SOT23 CAN bus ESD protection diode; tan 06; tan 07, tan 23; tan SOT23, tan SOT-23

Tên hàng: PESD1CAN tAN SOT23 Diode zener bảo vệ truyền thông CAN bus ESD protection diode;
Mã: PESD1CAN_TAN;
Kiểu chân: dán 3 chân SOT-23;
Dùng cho: vật tư xe nâng;
Hàng tương đương: PESD1CAN TAN SOT23 CAN bus ESD protection diode; tan 06; tan 07, tan 23; tan SOT23, tan SOT-23

Tags: , ,