Điện trở 0.1R 1W (0R1 1W) sai số 1%

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 0.1R 1W (0R1 1W) sai số 1%;

Mã: RES-0.1R1W

Tên hàng: Điện trở 0.1R 1W (0R1 1W) sai số 1%; Mã: RES-0.1R1W

Tên hàng: Điện trở 0.1R 1W (0R1 1W) sai số 1%;
Mã: RES-0.1R1W

Tags: