Điện trở 0.33R 1W (0R33 1W) sai số 1%

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 0.33R 1W (0R33 1W) sai số 1%;

Mã: RES-0.33R1W

Tên hàng: Điện trở 0.33R 1W (0R33 1W) sai số 1%; Mã: RES-0.33R1W

Tên hàng: Điện trở 0.33R 1W (0R33 1W) sai số 1%;
Mã: RES-0.33R1W

Tags:
LÊN ĐẦU TRANG