Điện trở 0.3R 1W (0R3 1W) sai số 1%

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 0.3R 1W (0R3 1W) sai số 1%;

Mã: RES-0.3R1W

Tên hàng: Điện trở 0.3R 1W (0R3 1W) sai số 1%; Mã: RES-0.3R1W

Tên hàng: Điện trở 0.3R 1W (0R3 1W) sai số 1%;
Mã: RES-0.3R1W

Tags: