Điện trở 1.2R 1W (1R2 1W) sai số 1%

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 1.2R 1W (1R2 1W) sai số 1%;

Mã: RES-1.2R1W

Tên hàng: Điện trở 1.2R 1W (1R2 1W) sai số 1%;  Mã: RES-1.2R1W

Tên hàng: Điện trở 1.2R 1W (1R2 1W) sai số 1%;
Mã: RES-1.2R1W

Tags: