Điện trở 1.5K 0.25W (1K5 1/4W)

Giá: 300 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 1.5K 0.25W (1K5 1/4W);

Mã: RES-1.5K0.25W

Tên hàng: Điện trở 1.5K 0.25W (1K5 1/4W);  Mã: RES-1.5K0.25W

Tên hàng: Điện trở 1.5K 0.25W (1K5 1/4W);
Mã: RES-1.5K0.25W

Tags: