Điện trở 2.2K 0.25W (2K2 1/4W)

Giá: 300 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 2.2K 0.25W (2K2 1/4W);

Mã: RES-2.2K0.25W

Tên hàng: Điện trở 2.2K 0.25W (2K2 1/4W);  Mã: RES-2.2K0.25W

Tên hàng: Điện trở 2.2K 0.25W (2K2 1/4W);
Mã: RES-2.2K0.25W

Tags: