Điện trở 4.3K 2W (4K3 2W)

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 4.3K 2W (4K3 2W);

Mã: RES-4.3K2W

Tên hàng: Điện trở 4.3K 2W (4K3 2W);  Mã: RES-4.3K2W

Tên hàng: Điện trở 4.3K 2W (4K3 2W);
Mã: RES-4.3K2W

Tags: