Điện trở 68K 5W sai số 5%

Giá: 12.000 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 68K 5W sai số 5%;

Mã: RES-68K5W;

Hàng tương đương: Điện trở xi măng 68K 5W, điện trở sứ 68K 5W

Tên hàng: Điện trở 68K 5W sai số 5%;  Mã: RES-68K5W;  Hàng tương đương: Điện trở xi măng 68K 5W, điện trở sứ 68K 5W

Tên hàng: Điện trở 68K 5W sai số 5%;
Mã: RES-68K5W;
Hàng tương đương: Điện trở xi măng 68K 5W, điện trở sứ 68K 5W

Tags: