RS2M FR207 SMA Diode xung FR207 dán 2A 1000V

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: RS2M FR207 SMA Diode xung FR207 dán 2A 1000V;

Kiểu chân: dán DO-214;

Mã: RS2M

Tên hàng: RS2M FR207 SMA Diode xung FR207 dán 2A 1000V;  Kiểu chân: dán DO-214;  Mã: RS2M

Tên hàng: RS2M FR207 SMA Diode xung FR207 dán 2A 1000V;
Kiểu chân: dán DO-214;
Mã: RS2M

Tags: , ,