RX24-50W30RJ Trở công suất nhôm 30R 100W

Giá: 14.000 VNĐ

Tên hàng:RX24-50W30RJ Trở công suất nhôm 30R 100W;

Mã: RX24-50W30RJ;

Hàng tương đương: 50W30RJ 50W26RJ

Tên hàng:RX24-50W30RJ Trở công suất nhôm 30R 100W;  Mã: RX24-50W30RJ;  Hàng tương đương: 50W30RJ 50W26RJ

Tên hàng:RX24-50W30RJ Trở công suất nhôm 30R 100W;
Mã: RX24-50W30RJ;
Hàng tương đương: 50W30RJ 50W26RJ

Tags: , ,