S29GL064N90TFI040 SPANSION ROM

Giá: 39.000 VNĐ

Tên hàng: S29GL064N90TFI040 SPANSION ROM;

Mã: S29GL064N90TFI040

Tên hàng: S29GL064N90TFI040 SPANSION ROM;  Mã: S29GL064N90TFI040

Tên hàng: S29GL064N90TFI040 SPANSION ROM;
Mã: S29GL064N90TFI040

Tags: , ,