S35VB100 Diode cầu 35A 1000V

Giá: 40.500 VNĐ

Tên hàng: S35VB100 Diode cầu 35A 1000V;

Mã: S35VB100

Tên hàng: S35VB100 Diode cầu 35A 1000V;  Mã: S35VB100

Tên hàng: S35VB100 Diode cầu 35A 1000V;
Mã: S35VB100

 

Tags: ,