S3F9454BZZ-DK94 S3F9454B22-DK94 IC Vi Xử Lý Bếp từ, nạp sẵn chương trình(TM)

Giá: 12,000 VNĐ

Tên hàng: S3F9454BZZ-DK94 S3F9454B22-DK94 IC Vi Xử Lý Bếp từ, nạp sẵn chương trình(TM);

Mã: S3F9454BZZ-DK94_OLD

Tên hàng: S3F9454BZZ-DK94 S3F9454B22-DK94 IC Vi Xử Lý Bếp từ, nạp sẵn chương trình(TM);  Mã: S3F9454BZZ-DK94_OLD

Tên hàng: S3F9454BZZ-DK94 S3F9454B22-DK94 IC Vi Xử Lý Bếp từ, nạp sẵn chương trình(TM);
Mã: S3F9454BZZ-DK94_OLD

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG