SB5150 Diode xung 5A 150V Schottky Fast Rectifiers

Giá: 3.000 VNĐ

Tên hàng: SB5150 Diode xung 5A 150V Schottky Fast Rectifiers;

Mã: SB5150;

Kiểu chân: cắm

Tên hàng: SB5150 Diode xung 5A 150V Schottky Fast Rectifiers;  Mã: SB5150;  Kiểu chân: cắm

Tên hàng: SB5150 Diode xung 5A 150V Schottky Fast Rectifiers;
Mã: SB5150;
Kiểu chân: cắm

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG