SK1/16 Diode chỉnh lưu 1.45A 1600V, SILICON RECTIFIER DIODE, chân cắm (hàng nhập khẩu)

Giá: 75.500 VNĐ

Tên hàng: SK1/16 Diode chỉnh lưu 1.45A 1600V, SILICON RECTIFIER DIODE, chân cắm (hàng nhập khẩu);

Mã: SK1/16;

Kiểu chân: cắm;

Hàng tương đương: SKA3/17, SKA3/13, SK1/16, SK3/16;

Phân nhóm: Diode chỉnh lưu

Tên hàng: SK1/16 Diode chỉnh lưu 1.45A 1600V, SILICON RECTIFIER DIODE, chân cắm (hàng nhập khẩu);  Mã: SK1/16;  Kiểu chân: cắm;  Hàng tương đương: SKA3/17, SKA3/13, SK1/16, SK3/16;  Phân nhóm: Diode chỉnh lưu

Tên hàng: SK1/16 Diode chỉnh lưu 1.45A 1600V, SILICON RECTIFIER DIODE, chân cắm (hàng nhập khẩu);
Mã: SK1/16;
Kiểu chân: cắm;
Hàng tương đương: SKA3/17, SKA3/13, SK1/16, SK3/16;
Phân nhóm: Diode chỉnh lưu

Tags: , , , ,