SM16126D SM16126 SOP24 IC điều khiển LED driver

Giá: 5,000 VNĐ

Tên hàng: SM16126D SM16126 SOP24 IC điều khiển LED driver;

Mã: SM16126D;

Kiểu chân: dan SOP-24;

Dùng cho: vật tư màn hình;

Phân nhóm: IC Driver

Tên hàng: SM16126D SM16126 SOP24 IC điều khiển LED driver; Mã: SM16126D; Kiểu chân: dan SOP-24; Dùng cho: vật tư màn hình; Phân nhóm: IC Driver

Tên hàng: SM16126D SM16126 SOP24 IC điều khiển LED driver;
Mã: SM16126D;
Kiểu chân: dan SOP-24;
Dùng cho: vật tư màn hình;
Phân nhóm: IC Driver

Tags: , , ,