SN74LS541N 74LS541 DIP20 IC số

Giá: 21.000 VNĐ

Tên hàng: SN74LS541N, 74LS541 DIP20 IC số;

Mã: SN74LS541N;

Kiểu chân: 20 chân cắm DIP-20;

Thương hiệu: TI;

Hàng tương đương: SN74HC541N;

Phân nhóm: IC họ 74

Tên hàng: SN74LS541N, 74LS541 DIP20 IC số;  Mã: SN74LS541N;  Kiểu chân: 20 chân cắm DIP-20;  Thương hiệu: TI;  Hàng tương đương: SN74HC541N;  Phân nhóm: IC họ 74

Tên hàng: SN74LS541N, 74LS541 DIP20 IC số;
Mã: SN74LS541N;
Kiểu chân: 20 chân cắm DIP-20;
Thương hiệu: TI;
Hàng tương đương: SN74HC541N;
Phân nhóm: IC họ 74

Tags: , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG