SPC7011F IC Nguồn

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: SPC7011F IC Nguồn;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Mã: SPC7011F;

Tag: SPC7011F (UP801S) (FA5695), Switching Power Supply Control

Tên hàng: SPC7011F IC Nguồn; Kiểu chân: dán SOP-8; Mã: SPC7011F; Tag: SPC7011F (UP801S) (FA5695), Switching Power Supply Control

Tên hàng: SPC7011F IC Nguồn;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Mã: SPC7011F;
Tag: SPC7011F (UP801S) (FA5695), Switching Power Supply Control

Tags: ,