STC89C52RC-40I-LQFP44G IC Vi xử lý

Giá: 21.500 VNĐ

Tên hàng: STC89C52RC-40I-LQFP44G IC Vi xử lý;

Kiểu chân: dán LQFP44;

Mã: STC89C52RC-40I-LQFP44G

Tên hàng: STC89C52RC-40I-LQFP44G IC Vi xử lý;  Kiểu chân: dán LQFP44;  Mã: STC89C52RC-40I-LQFP44G

Tên hàng: STC89C52RC-40I-LQFP44G IC Vi xử lý;
Kiểu chân: dán LQFP44;
Mã: STC89C52RC-40I-LQFP44G

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG