STR-W6753, STR-Y6753 IC Nguồn Switching

Giá: 17.000 VNĐ

Tên hàng: STR-W6753, STR-Y6753 IC Nguồn Switching;

Mã: STR-W6753;

Kiểu chân: cắm TO220F-6;

Hàng tương đương: STR-W6753, STR-Y6753 IC Nguồn Switching, STR–Y6735, STR–Y6735A, STR–Y6753, STR–Y6754, STR–Y6766, STR–Y6766A, STR–Y6765,

Tên hàng: STR-W6753, STR-Y6753 IC Nguồn Switching;  Mã: STR-W6753;  Kiểu chân: cắm TO220F-6;  Hàng tương đương: STR-W6753, STR-Y6753 IC Nguồn Switching, STR–Y6735, STR–Y6735A, STR–Y6753, STR–Y6754, STR–Y6766, STR–Y6766A, STR–Y6765,

Tên hàng: STR-W6753, STR-Y6753 IC Nguồn Switching;
Mã: STR-W6753;
Kiểu chân: cắm TO220F-6;
Hàng tương đương: STR-W6753, STR-Y6753 IC Nguồn Switching, STR–Y6735, STR–Y6735A, STR–Y6753, STR–Y6754, STR–Y6766, STR–Y6766A, STR–Y6765,

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG