STRW6753 STR-W6753 TO220 IC nguồn

Giá: 9.500 VNĐ

Tên hàng: STRW6753 STR-W6753 TO220 IC nguồn;

Mã: STRW6753;

Kiểu chân: TO-220-6;

Mã kho: STRW6753_88

Tên hàng: STRW6753 STR-W6753 TO220 IC nguồn;  Mã: STRW6753;  Kiểu chân: TO-220-6;  Mã kho: STRW6753_88

Tên hàng: STRW6753 STR-W6753 TO220 IC nguồn;
Mã: STRW6753;
Kiểu chân: TO-220-6;
Mã kho: STRW6753_88

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG