15mm

Tên hàng: NTC 47D-15 Trở nhiệt NTC 47R 15mm; Mã: NTC47D-15

NTC 47D-15 Trở nhiệt NTC 47R 15mm

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: NTC 47D-15 Trở nhiệt NTC 47R 15mm;

Mã: NTC47D-15

LÊN ĐẦU TRANG